username
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ทัวร์เอเชีย
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
รูปแสดงในเว็บบอร์ด
ANG13โปรโมรชั่นพิเศษสุดๆ : ท่องแดนอารยะธรรม สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก 3 วัน 2 คืน 5,900
เดินทาง : ทุกวัน ศุกร์
ราคา 5,900 บาท
ประเภททัวร์ : ทัวร์กัมพูชา เขมร
ANG13 : ท่องแดนอารยะธรรม สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก
นครวัด-นครธม-บันทายสรี-โตนเลสาป 3 วัน 2 คืน


โดยรถโค้ชปรับอากาศ พักเสียมเรียบ 2 คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ-ด่านอรัญฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-โตนเลสาป
05.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณ ............................เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ โดยรถปรับอากาศ
09.00 น.
เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ไทย-กัมพูชา) ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ โดยรถปรับอากาศท้องถิ่นสู่เส้นทางสายปอยเปต-ศรีโสภณ-กะลัน-เสียมเรียบ รวมระยะทาง 150 กม.โดยประมาณ
12.00 น.
เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เข้าสู่ที่พัก Goldiana Angkor Hotel หรือเทียบเท่า
....
จากนั้นนำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม ซิตี้ทัวร์ชมเมืองผ่านย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่สำคัญ และสวนสาธารณะที่ร่มรื่นใจกลางเมือง และพระตำหนักเจ้านโรดมสีหนุ ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด!ในเอเชียอาคเนย์ และล่องเรือชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเขมรเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่กันแบบชาวเรือนแพริมฝั่งโตนเลสาบ ชมบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดง...ลับขอบฟ้า...พระอาทิตย์ตกน้ำ ที่โตนเลสาป ...ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง!
เย็น
รับประทานอาหารเย็น บุปเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นเนล ที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
....
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรมที่พักฯ
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองนครธม ชม “ปราสาทบายน” ซึ่งบนยอดปรางค์แต่ละปรางค์มีการจำหลักพระพักตร์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ขนาดใหญ่ทั้ง 4 ทิศ รอบปรางค์ 54 ปรางค์ จำนวน 216 พระพักตร์ พระพักตร์มีรอยยิ้มที่เรียกว่า “ยิ้มแบบบายน” บริเวณระเบียงปราสาทมีการจำหลักภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอมในอดีต
....
นำท่านผ่านชมกลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธม อาทิเช่นปราสาทบาปวน,พิมานอากาศ,ลานพระเจ้าขี้เรื้อน,ระเบียงช้าง จากนั้นนำท่านชม“ปราสาทบันทายสรี” หรือ แปลว่า ป้อมแห่งสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินทรายขนาดเล็กที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด ปราสาทแห่งนี้เป็นที่...เลื่องลือในความสวยงามของการจำหลักลวดลายอันละเอียดวิจิตรอ่อนช้อยที่สุด.และได้รับการยกย่องให้เป็น “รัตนชาติที่แท้แห่งสถาปัตยกรรรมขอม”
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม“ปราสาทตาพรหม” ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนา เพื่อถวายพระราชมารดา ภายในบริเวณปราสาท ร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปีที่เรียกว่า ต้น“สะปง ” ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ที่ชอบขึ้นตามก้อนหินที่มีความชื่น และรากของต้นสะปงเลื้อยรัดตามตัวปราสาท ทำให้มีรูปแบบเฉพาะ..ดูแปลกตา สวยงามยิ่ง
....
จากนั้น นำท่านชมความยิ่งใหญ่ลังการของ“ปราสาทนครวัด”(Angkor wat) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ และมหาปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญที่สุด.!ในกลุ่มโบราณสถานต่างๆ ของอาณาจักรขอม ซึ่งในการก่อสร้างใช้แรงงานนับแสนคน ใช้ช้างเพื่อชักลากกว่า 4,000เชือก วิศวกร3,000คน บริเวณระเบียงคตแต่ละชั้น มีการจำหลักภาพบอกเล่าเรื่องราว กองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และภาพกองทัพเสียมกุก, ภาพเทวดาและอสูรการกวนเกษียรสมุทร และภาพจำหลักรูปนางอัปสราหรือนางอัปสร ที่มีรูปแบบการแต่งกายและทรงผมแปลกตา อยู่บริเวณผนังรอบๆ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร……จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เสียมเรียบ-ช้อปปิ้ง-ปอยเปต-อรัญฯ(สระแก้ว) -กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ ซึ่งมีเก็บรวบรวมกระดูกของผุ้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามเขมรแดง ได้เวลาพอสมควรนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากญาติมิตร อาทิเช่น ปลากรอบ, ปลาช่อนแห้ง, เสื้อยืด, ผ้าพันคอ, หิน-ไม้ แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร หลังอาหารอำลาเมืองเสียมเรียบ เดินทางกลับเส้นทางเดิม ผ่าน หมู่บ้านแกะสลักหิน แหล่งผลิตสินค้าที่ระลึกจำพวกหินแกะสลักนานาชนิด
15.00 น.
เดินทางถึง ด่านปอยเปต -ด่านอรัญฯ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเรียบร้อย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกอาทิเช่น ผ้าม่าน ผ้าห่ม เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เลียนแบบแบรนด์เนมดังต่างๆ ฯลฯ ที่ ตลาดโรงเกลือ ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
20.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ ค่าบริการดังกล่าวสำหรับผู้เดินทางใช้หนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น ถ้าใช้หนังสือเดินทางต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 500บาท
โรงแรม  (หรือเทียบเท่า )
ราคา  (บาท )
ผู้ใหญ่พักคู่
เด็ก(2-12ปี)
พักเดี่ยว
Goldiana Angkor Hotel
5,900
4,200
2,000

อัตรานี้รวม
ค่ารถรับส่ง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ และค่ารถปรับอากาศท้องถิ่น นำเทียว ตามระบุในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องคู่)
ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อ ตามระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมตั๋วเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ภาษาไทย)นำเที่ยว ตามระบุในรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าอาหารเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถท้องถิ่น โดยประมาณ 50 บาท ต่อคนต่อวัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3%


ท่านที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-933-7358-9  Fax. 02-933-7655
หรือ กรอกแบบฟอร์มการจองด้านล่างนี้

ชื่อผู้จอง:
*
เบอร์โทร:
*
จำนวนผู้เดินทางที่จอง:
คน *
อีเมล์:
*
รายละเอียด :
*
รหัสลับ
vh78b
  * ใส่รหัสลับด้านหน้า กรุณาพิมพ์ให้ตรงกับรหัส

หมายเหตุ * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

 
หน้าแรก | โปรแกรมทัวร์ | แพคเก็จทัวร์ | แพคเก็จทัวร์ภาคเหนือ | แพคเก็จทัวร์ภาคใต้ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์พิเศษ | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ลาว
ชุมชนทัวร์
| เกี่ยวกับทัวร์ของเรา | ติอต่อทัวร์

จำนวนผู้เข้าชม :
Copyright © 2007-2008 thebestholidaygroup.com. All Rights Reserved. Intellectual Property Rights Policy